اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

فهرست نرم افزارها

الف ) بخش آبرساني

رديف نام نرم افزار كاربرد
1

Water Gems

تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال آب

2

Epanetl

تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال آب

3

Water Hammer

بررس ضربه قوچ در خطوط انتقال آب

4

Spectrum

پيش بيني جمعيت

5

Arc GIS

بررسي وضعيت توپوگرافي

6

SPSS 18

بررسي آمارهاي تصادفي گرفته شده

7

Hytran

بررسي ضربه قوچ

8

Comfar III

براي تهيه آناليز مالي و اقتصادي طرح

9

Global Map

تهيه نقشه هاي ماهواره‌اي

10

Primavera p6

برنامه مديريت و كنترل پروژه و تهيه برنامه زمانبندي

11

Land cad 2007

براي تهيه مقاطع عرضي و طولي و تهيه احجام خاكبرداري و خاكريزي

12

M.S.Project

برنامه برنامه ريزي و كنترل پروژه (برنامه زماني )

ب ) بخش فاضلاب

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

Sewer Cad

تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال فاضلاب

2

Arc GIS

تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال فاضلاب

3

GPS-X

طراحي تصفيه خانه

4

Office

تحليل و گزارش توجيهي و تهيه پاور پوينت

5

Autocad 2008

نقشه كشي

6

Tadbir

برآورد اقتصادي

7

M.S.Project

برنامه برنامه ريزي و كنترل پروژه (برنامه زماني )

8 Bio-win طراحي تصفيه خانه
9 comfar III گزارش مدل مالي پروژه
10 civil 3D انجام پروژه هاي سازه و ترسيم مقاطع طولي و عرضي و تعيين احجام خاكبرداري و خاكريزي و ترسيم نقشه هاي توپوگرافي

ج ) سازه

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

SAP 2000

تحليل و طراحي سازه

2

EATABS 2000

تحليل و طراحي ساختمان

3

SAFE

تحليل و طراحي فونداسيون و دال

4

PROKON

تحليل و طراحي ديوارهاي حايل

5

TEKLA

تحليل و طراحي سازه

6

STADPRO

تحليل و طراحي سازه

7

ROBOT STRUCTURAL

تحليل و طراحي سازه

د)ژئوتكنيك

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

SDP7

پردازش از تهيه گراف نمونه هاي خاك

2

Arc GIS

تبديل نقشه هاي تصويري به رقومي

3

RCDP7

پردازش از تهيه گراف نمونه هاي شن و ماسه

4

Map Source

استخراج دادهاي GPS

هـ) آبخيزداري

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1 Arc GIS بررسي وضعيت توپوگرافي و تجزيه تحليل
2

PCI Geomatical

پردازش تصوير

3

ERDAS

تهيه نقشه NDVI و كاربري اراضي

4

Spectrum

پيش بيني جمعيت

5

Hec HMS

شبيه سازي حوضه هاي آبريز درختي براي محاسبه رواناب ناشي از بارندگي

6

Arc Hydro

محاسبه خصوصيات فيزيوگرافي براي حوضه هاي آبريز و توليد داده هاي مورد نياز نرم افزارHecHms

7

Auto cad

توليد نهايي نقشه هاي مورد نياز با توجه به داده هاي جغرافياي GIS

8

Smada

بررسي و محاسبه پارامتر هاي مختلف حوضه آبريز مانند زمان تمركز رسم هيدروگراف واحد و آناليز آن و توزيعهاي مختلف آماري

9

Wms

تهيه شبكه رودخانه اصلاح آنها و بستن حوضه آبريز درنقاط مورد نظر و انجام محاسبات فيزيكي حوضه ها و تعيين CN


و ) آبياري و زهكشي

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1 Water Gems تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال آب
2

Epanet

تحليل هيدروليكي شبكه و خط انتقال آب

3

Water Hammer

بررس ضربه قوچ در خطوط انتقال آب

4 Arc GIS

بررسي وضعيت توپوگرافي

5 Smada

بررسي و محاسبه پارامتر هاي مختلف حوضه آبريز مانند زمان تمركز رسم هيدروگراف واحد و آناليز آن و توزيعهاي مختلف آماري

6 Wms

بررسي حوضه هاي آبريز و ساير مشخصات فيزيكي

7 Mini Tab

محاسبات آماري

8

Hytran

بررسي ضربه قوچ


ز ) آبزي پروري

رديف نام نرم افزار كاربرد
1 Mike 11 طراحس سازه هاي هيدروليكي (كانال)

2

Hecgeo HMS

مطالعات هيدرولوژيكي و بستن حوضه هاي آبريز موثر

3

Arc GIS

بررسي وضعيت توپوگرافي و تجزيه تحليل

4

AqQa

تحليل پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب منبع و طراحي حوضچه هاي پرورشي

5

Tadbir

متره و برآورد

6

Aquacheam

تحليل پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب منبع و طراحي حوضچه هاي پرورشي

7

Pond

برنامه ريزي توليد و بيوتكنيك


س )مهندسي رودخانه و آب هاي سطحي

رديف نام نرم افزار كاربرد
1

Hec - HMS

محاسبات فيزيو گرافي حوزه و مطالعات هيدرولوژيكي

2

Hec Ras

مدل هيدروليكي رودخانه و سازه هاي متقاطع

3

Hec Geo Ras

برنامه هاي رابط GIS براي ورودي و خروجي اطلاعات برنامه Ras - Hec

4

Hec Geo HMS

برنامه هاي رابط GIS براي ورودي و خروجي اطلاعات برنامه HMS - Hec

5

Arc GIS

تتهيه نقشه هاي پهنه بندي سيلاب

6

Hec 06

مدل رسوب رودخانه

7 Arc Hydro برنامه هاي رابط GIS براي ورودي و خروجي اطلاعات برنامه HMS - Hec
8 Mike محاسبه پروفيل سطح آب
9 Smada بررسي و محاسبه پارامتر هاي مختلف حوضه آبريز مانند زمان تمركز رسم هيدروگراف واحد و آناليز آن و توزيعهاي مختلف آماري
10 Wms تهيه شبكه رودخانه اصلاح آنها و بستن حوضه آبريز درنقاط مورد نظر و انجام محاسبات فيزيكي حوضه ها و تعيين CN
11 Storm cad مدلسازي آبهاي سطحي
12 GSTAR مدلسازي رسوب
13 Land cad ترسيم پروفيل و مقاطع عرضي رودخانه
14 PROKON تحليل و طراحي ديوارهاي حايل
15 SWMM تحليل شبكه آبهاي سطحي


ر ) سد سازي

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

Geo-Slope

محاسبات شيب بهينه و احجام خاكبرداري و خاكريزي در تسطيح و تجهيز ونوسازي اراضي

2

CADAM

تهيه نقشه ها


ص ) تجهيز و نوسازي

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

Visual Level

پايداري شيروانيها و بررسي نشت و ...

2

AutoCad

پايداري مقطع سد


ط ) نقشه برداري

رديف

نام نرم افزار

كاربرد

1

SDR MAP

ترسيم منحني ميزان و پروفيل

2 Auto Land ترسيم كليه مراحل نقشه
3 Arc GIS لايه بندي و صفحه بندي نقشه ها
4 civil 3D انجام پروژه هاي سازه و ترسيم مقاطع طولي و عرضي و تعيين احجام خاكبرداري و خاكريزي و ترسيم نقشه هاي توپوگرافي

آمار

بازدید كننده: 819950

كاربران آنلاین

ما 48 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...