اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

طرح های ژئوتكنیك

پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه سال انجام كارفرما وضعيت كنوني

1

استقرار آزمایشگاه ژئوتکنیک منطقه 21

94

شهرداری منطقه 21

در حال انجام

پروژه هاي سال 93
رديف نام پروژه سال انجام كارفرما وضعيت كنوني

2

استقرار آزمایشگاه ژئوتکنیک منطقه 21

93

شهرداری منطقه 21

اتمام مطالعات

3

استقرار آزمايشگاه ژئوتكنيك شهرداري منطقه 12

93

شهرداري منطقه 12

اتمام مطالعات

پروژه هاي سال 92
رديف نام پروژه سال انجام كارفرما وضعيت كنوني

4

ژئوتكنيك شهرداري منطقه 21

92-93

مركز مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مطالح

اتمام مطالعات

5

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك سد ورگر آبدانان

92

جهاد كشاورزي استان ايلام

اتمام مطالعات

پروژه هاي سال 91
رديف نام پروژه سال انجام كارفرما وضعيت كنوني

6

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك منطقه 22 تهران

91

شهرداري منطقه 22 تهران

اتمام مطالعات

پروژه هاي  سال هاي قبل
رديف نام پروژه سال انجام كارفرما وضعيت كنوني

7

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك بزرگراه امام علي (ع)

90-91

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

8

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك زين الدين

90-91

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

9

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك منطقه 21 تهران

90-91

شهرداري منطقه 21 تهران

اتمام مطالعات

10

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك منطقه 10

90

شهرداري منطقه 10 تهران

اتمام مطالعات

11

مطالعات ژئونكنيك سد بافتان

90

شركت آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي

اتمام مطالعات

12

عمليات ژئوتكنيك آبرساني به شهر جم و روستاهاي تابعه تاسيسات آبرساني از بندر طاهري تا جم

90

شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

اتمام مطالعات

13

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك پل همت - وفادار

89

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

14

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك يادگار امام

89

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

15

عمليات ژئوتكنيك طرح پرورش ماهيان سردابي گهررود(دورود)

89

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

16

عمليات ژئوتكنيك طرح پرورش ماهيان سردابي شول آباد (اليگودرز)

89

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

17

عمليات ژئوتكنيك گستره‌هاي بوستان توشه و برج سقوط آزاد

89

شركت نوسازي عباس آباد

اتمام مطالعات

18

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك روستاهاي سد ايلام

89

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

اتمام مطالعات

19

عمليات ژئوتكنيك ساختمان اداري –مسكوني دروس(7 طبقه)

89

بخش خصوصي

اتمام مطالعات

20

عمليات ژئوتكنيك تصفيه خانه و شبكه جمع آوري روستاي كوپك-كشكوك

89

شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

21

عمليات ژئوتكنيك تصفيه خانه و شبكه جمع آوري روستاي سيب-سوران

89

شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

22

عمليات ژئوتكنيك نساجي مازندران

89

شركت سرمايه گذاري نساجي مازندران

اتمام مطالعات

23

عمليات ژئوتكنيك ساختمان اداري –مسكوني پسيان(15 طبقه)

89

شركت سازه قالب تهران

اتمام مطالعات

24

عمليات ژئوتكنيك تصفيه خانه و شبكه جمع آوري روستاي ساربوك

89

شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

25

عمليات ژئوتكنيك طرح آبرساني مجتمع دشت آبخوان

89

شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

26

عمليات ژئوتكنيك تصفيه خانه و شبكه جمع آوري روستاي گلخاني

89

شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

27

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك ده نارمك

88

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

28

استقرار آزمايشگاه مقيم ژئوتكنيك پل پروين

88

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

29

عمليات ژئوتكنيك طرح پل مدرس در اراضي عباس آباد - تهران

88

شركت نوسازي (عباس آباد)

اتمام مطالعات

30

مطالعات ژئوتكنيك پروژه ماهيان خاوياري مازندران

88

اداره كل شيلات استان مازندران

اتمام مطالعات

31

مطالعات ژئوتكنيك طرح گهررود

88

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

32

عمليات ژئوتكنيك مجتمع هاي پرورش ماهيان اليگودرز

88

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

33

عمليات ژئوتكنيك مجتمع پرورش ماهيان گرمابي سيمره

88

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

34

استقرار آزمايشگاه مجتمع در تونل توحيد

87

شهرداري تهران

اتمام مطالعات

35

عمليات ژئوتكنيك تصفيه خانه فاضلاب روستاي ولايت رود

87

شركت آب وفاضلاب روستايي استان تهران

اتمام مطالعات

36

عمليات ژئوتكنيك گستره مجتمع پاسارگاد

87

شركت مهندسي يگانه نقش آسيا

اتمام مطالعات

37

نظارت برعمليات ژئوتكنيك پروژه تصفيه خانه رباط كريم

87

شركت آب و فاضلاب جنوبغربي استان تهران

اتمام مطالعات

38

استقرار آزمايشگاه مقيم در بزرگراه آزادگان(فتح ساوه)

87

شهرداري تهران

اتمام مطالعات

39

ژئوتكنيك ايستگاه پمپاژ وتصفيه خانه بندرطاهري

87

شركت آب وفاضلاب روستايي استان بوشهر

اتمام مطالعات

40

عمليات ژئوتكنيك ساختمان منظومه شمسي

87

شركت نوسازي (عباس‌آباد)

اتمام مطالعات

41

عمليات ژئوتكنيك پل‌هاي ابريشم از مجموعه گلستان ديدار

87

شركت نوسازي (عباس‌آباد

اتمام مطالعات

42

عمليات ژئوتكنيك شبكه فاضلاب دويره و احمدي(صحرايي‌وآزمايشگاهي

86

شركت آب و فاضلاب روستايي بوشهر

اتمام مطالعات

43

عمليات خاكشناسي حوزه آبخيز سد پانزده خرداد

86

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور

اتمام مطالعات

44

عمليات ژئوتكنيك اطمينان سازان جاده(انبوه‌سازي

86

بخش خصوصي

اتمام مطالعات

45

عمليات مغزه گيري پل‌هاي پروژه نواب

86

معاونت فني-عمراني شهرداري تهران

اتمام مطالعات

46

عمليات ژئوتكنيك شبكه فاضلاب بندر طاهري(صحرايي‌وآزمايشگاهي

86

شركت آب و فاضلاب روستايي بوشهر

اتمام مطالعات

47

عمليات ژئوتكنيك مخزن 10000 مترمكعبي عسلويه

86

شركت آب و فاضلاب روستايي بوشهر

اتمام مطالعات

48

عمليات ژئوتكنيك صحرايي و آزمايشات رودخانه هراز

86

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

اتمام مطالعات

49

عمليات ژئوتكنيك صحرايي و آزمايشات فاضلاب روستاي مهدي‌آباد

86

شركت آب و فاضلاب روستايي تهران

اتمام مطالعات

50

عمليات ژئوتكنيك صحرايي و آزمايشات مجتمع دخانيات تهران

86

شركت دخانيات تهران

اتمام مطالعات

51

عمليات ژئوتكينك و گمانه زني بندر صيادي بردخون

85

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

52

مطالعات تفضيلي خاكشناسي دشت اژدر-بگلو

85

سازمان عشايري استان اردبيل

اتمام مطالعات

53

مطالعات خاكشناسي اراضي قمرود

85

سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي

اتمام مطالعات

54

انجام عمليات ژئوتكنيك تكميلي خور ريگ

84

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

55

انجام آزمايشات و مطالعات خاكشناسي اراضي بوشهر جهت آبياري تحت فشار

84

سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

اتمام مطالعات

56

انجام آزمايشات و مطالعات خاكشناسي اراضي كشاورزي

84

سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

اتمام مطالعات

57

استقرار آزمايشگاه محلي در ميدان هجرت

84

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

58

استقرار آزمايشگاه محلي در تقاطع غير مسطح شهيد كلاهدوز

84

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

اتمام مطالعات

59

استقرار آزمايشگاه محلي در شهرداري منطقه 22 تهران

84

شهرداري تهران

اتمام مطالعات

60

استقرار آزمايشگاه مجتمع در اشتهارد

84

شركت شهرك هاي صنعتي تهران

اتمام مطالعات

61

استقرار آزمايشگاه مجتمع در تونل رسالت

84

شهرداري تهران

اتمام مطالعات

62

استقرار آزمايشگاه مجتمع در اتوبان شهيد همت – ستاري

83

شهرداري تهران

اتمام مطالعات

63

انجام عمليات ژئوتكنيك، حفاري سدهاي عليشار و مصرقان

83

سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي

اتمام مطالعات

64

انجام عمليات ژئوتكنيك، حفاري تصفيه‌خانه آهار

83

شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران

اتمام مطالعات

65

انجام عمليات ژئوتكنيك ، حفاري و آزمون هاي آزمايشگاهي ايستگاه پمپاژ ميشاخور

82

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

66

انجام عمليات ژئوتكنيك ، آزمون هاي آزمايشگاهي سد خاكي تازه ران – ازنا

82

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

67

انجام عمليات ژئوتكنيك ، آزمون هاي آزمايشگاهي سد خاكي بيدستان – ازنا

82

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام مطالعات

68

انجام عمليات ژئوتكنيك پروژه دفع بهداشتي فاضلاب حاشيه سد كرج

82

آب و فاضلاب روستايي استان تهران

اتمام مطالعات

69

انجام عمليات ژئوتكنيك ، حفاري و آزمون هاي آزمايشگاهي عين آباد

81

اداره كل امور آب استان همدان

اتمام مطالعات

70

انجام عمليات ژئوتكنيك ، حفاري و آزمون هاي آزمايشگاهي نوروزآباد

81

اداره كل شيلات استان زنجان

اتمام مطالعات

71

انجام آزمون هاي آزمايشگاهي پروژه ساماندهي خور ريگ

81

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

72

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك دريايي پروژه ساماندهي خور ريگ

81

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

73

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك خشكي پروژه ساماندهي خور ريگ

81

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

74

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد مخزني كشه – تفرش

81

سازمان جهادكشاوزري استان مركزي

اتمام مطالعات

75

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد مخزني شوير خرمدره

81

سازمان جهادكشاوزري استان زنجان

اتمام مطالعات

76

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد چيخواب دهلران

80

جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري

اتمام مطالعات

77

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد مخزني سپيدار ياسوج

80

سازمان جهادكشاورزي استان كهكيلويه‌و بويراحمد

اتمام مطالعات

78

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد مخزني توده‌بين ابهر

80

سازمان جهادكشاوزري استان زنجان

اتمام مطالعات

79

انجام عمليات ژئوتكنيك مجتمع پرورش ميگوي گميشان

79

شركت سهامي شيلات ايران

اتمام مطالعات

80

انجام عمليات ژئوتكنيك ‌مزارع‌پرورش‌ميگوي‌خوركركش‌چابهار

79

شركت پريسان چابهار

اتمام مطالعات

81

انجام عمليات حفاري و ژئوتكنيك سد مخزني شكرآب كرمان

79

سازمان جهاد كشاورزي‌استان‌كرمان

اتمام مطالعات

82

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك نيروگاه آبي پيران كرمانشاه

79

دفتر منطقه‌اي نيروگاههاي‌آبي غرب

اتمام مطالعات

83

انجام عمليات ژئوتكنيك ايستگاه تحقيقاتي علوم دريايي بوشهر

79

دانشگاه آزاد اسلامي

اتمام مطالعات

84

انجام عليات ژئوتكنيك ‌مزارع پرورش ميگوي‌غرب‌مندشمالي

79

شركت مند بوشهر

اتمام مطالعات

85

انجام عمليات ژئوتكنيك مزارع پرورش ميگوي دمي‌گز

78

شركت زرين ميگوي بوشهر

اتمام مطالعات

86

انجام عمليات ژئوتكنيك مزارع پرورش ميگوي رودشور

78

شركت آبزيمان

اتمام مطالعات

87

انجام عمليات ژئوتكنيك مراكز تكثير ميگوي استان بوشهر

78

بخش خصوصي

اتمام مطالعات

88

انجام عمليات ژئوتكنيك مزارع پرورش ميگوي بندرريگ

77

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

89

انجام عمليات ژئوتكنيك مزارع پرورش ميگوي بويرات

76

اداره كل شيلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

90

انجام عمليات ژئوتكنيك صحرايي مزارع پرورش ميگوي مند شمالي

75

شركت سهامي شيلات ايران

اتمام مطالعات

91

انجام عمليات ژئوتكنيك صحرايي مزارع پرورش ميگوي دلوار

75

شركت سهامي شيلات ايران

اتمام مطالعات

92

انجام عمليات ژئوتكنيك صحرايي سد مخزني رمشت

72

اداره كل امور آب استان كردستان

اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819995

كاربران آنلاین

ما 93 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...