اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

مطالعات طرح های آبزیان

پروژه هاي سال95
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
1

مطالعات پرورش ماهی در قفس

95 شرکت پلیمر بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال94
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
2

نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع 503 هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی

94 شرکت جهاد نصر بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
3

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
4

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی شول آباد

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
5

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی چم چیت درود

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
6

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی دوآب اشتر

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
7

مطالعات مرحله دوم ، پدافند غیرعامل و زیست محیطی مجتمع سپید دشت

91 شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
8

مطالعات كارگاه تكثير و پرورش ماهي شهيد باهنر كلاردشت

91-91 شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
9

مطالعات مرحله اول مجتمع پرورش ماهيان سردآبي سپيددشت

90-91 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
10

مطالعه و شناسايي مناطق مستعد آبزي پروري سرشاخه‌هاي رودخانه زاب

90-91 شيلات استان آذربايجان غربي اتمام مطالعات
11

مجتمع آبزي پروري ماهيان زينتي ميرود

90-91 شيلات استان استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
12

مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان گرمابي خلخال

89-90 اداره كل شيلات استان اردبيل اتمام مطالعات
13

مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان خاوياري مازندران

88-90 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
14

مطالعات پرورش ماهي قزل كند ازبكستان

88-89 كشور ازبكستان اتمام مطالعات
15

مطالعات گرمابي پايلوت سيمره

87-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
16

مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي شول آباد

86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
17

مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي گهررود

86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
18 مطالعات مركز تكثير ميگوي پريسان 86-86 شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
19

مطالعات مرحله پتانسيل‌يابي پرورش ماهي در سطح استان مركزي

86-88 اداره كل شيلات استان مرکزي اتمام مطالعات
20

مطالعات و طراحي تصفيه پساب مجتمع هاي پرورش ماهي هراز

86-89 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
21 مطالعات اصلاح سيستم آبگيري مزارع حاشيه رودخانه هراز 85-87 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
22

مطالعات بازنگري مجتمع پرورش ماهيان سردآبي عمارت

85-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
23

مطالعات پرورش ماهيان سردآبي خليفه‌كندي ، سنگستان و قلعتين

85-86 اداره كل شيلات استان مركزي اتمام مطالعات
24

مطالعات بيوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي پلنگان

85-86 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
25

طراحي سازه دريايي پرورش در قفس اختر

82-82 گروه صنعتي پليمر اتمام مطالعات
26

مطالعات پرورش ماهيان گرمابي سقز

82-82 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
27

مطالعات پرورش ماهيان سردآبي دوآب و كاسيان

82-85 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
28

در كشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش ميگوي

85-86 OMAN FISHERIES CO. اتمام مطالعات
29

مطالعات مرحله اول و دوم دوآب اشتر

81-95 شیلات استان لرستان در حال انجام
30

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان گرمابي نوروزآباد

81-84 اداره كل شيلات استان زنجان اتمام مطالعات
31

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان عمارت و جزنق

80-83 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
32

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ميگوي بطانه به وسعت 600 هكتار

80-84 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
33

مطالعات پروژه پرورش ميگوي روديك به وسعت 1000 هكتار در شرق چابهار

80-85 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
34

مطالعات پروژه پرورش ميگوي چپكرود به وسعت 400 هكتار در بابلسر

80-82 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
35

مطالعات پروژه پرورش ميگوي خوركركش به وسعت 500 هكتار در شرق چابهار

79-79 شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
36

مطالعات پتانسيل‌يابي آبزي‌پروري استان قزوين

79-80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
37

مطالعات پروژه پرورش ميگوي غرب مند شمالي به وسعت 800 هكتار

78-79 شركت مند بوشهر اتمام مطالعات
38

طراحي و مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي پلنگان

79-81 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
39

مطالعات پروژه پرورش ميگوي دمي‌گز به وسعت 1000 هكتار

78-80 شركت زرين ميگوي بوشهر اتمام مطالعات
40

مطالعات پروژه پروش ميگوي رودشور به وسعت 3500 هكتار

78-79 شركت آبزيمان اتمام مطالعات
41

مطالعات پروژه پرورش ميگوي بندر ريگ به وسعت 2500 هكتار

77-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
42

مطالعات پروژه پرورش ميگوي بويرات به وسعت 4000 هكتار

76-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
43

مطالعات پروژه پرورش ميگوي مند شمالي به وسعت 1500 هكتار

75-77 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
44

مطالعات پروژه پرورش ميگوي دلوار به وسعت 2000 هكتار

74-75 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
45

مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي تنكابن

74-75 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
46

32مطالعات مرحله شناخت پتانسيل‌يابي پرورش ميگوي استان بوشهر

72-73 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819917

كاربران آنلاین

ما 15 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...