مطالعات طرح های آبزیان

پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله اول مجتمع پرورش ماهيان سردآبي سپيددشت 91-90 اداره كل شيلات استان لرستان درحال مطالعه
2 مطالعات كارگاه تكثير و پرورش ماهي شهيد باهنر كلاردشت 91-91
شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعه و شناسايي مناطق مستعد آبزي پروري سرشاخه‌هاي رودخانه زاب 90-91 شيلات استان آذربايجان غربي اتمام مطالعات
2 مجتمع آبزي پروري ماهيان زينتي ميرود 90-91 شيلات استان استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان گرمابي خلخال 89-90 اداره كل شيلات استان اردبيل اتمام مطالعات
2 مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان خاوياري مازندران 88-90 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
3 مطالعات پرورش ماهي قزل كند ازبكستان 88-89 كشور ازبكستان اتمام مطالعات
4 مطالعات گرمابي پايلوت سيمره 87-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
5 مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي شول آباد 86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
6 مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي گهررود 86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
7 مطالعات مركز تكثير ميگوي پريسان 86-86
شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
8
مطالعات مرحله پتانسيل‌يابي پرورش ماهي در سطح استان مركزي 86-88 اداره كل شيلات استان مرکزي اتمام مطالعات
9
مطالعات و طراحي تصفيه پساب مجتمع هاي پرورش ماهي هراز 86-89
اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
10 مطالعات اصلاح سيستم آبگيري مزارع حاشيه رودخانه هراز 85-87
اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
11
مطالعات بازنگري مجتمع پرورش ماهيان سردآبي عمارت 85-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
12
مطالعات پرورش ماهيان سردآبي خليفه‌كندي ، سنگستان و قلعتين 85-86 اداره كل شيلات استان مركزي اتمام مطالعات
13 مطالعات بيوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي پلنگان 85-86 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
14 طراحي سازه دريايي پرورش در قفس اختر 82-82 گروه صنعتي پليمر اتمام مطالعات
15 مطالعات پرورش ماهيان گرمابي سقز 82-82 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
16 مطالعات پرورش ماهيان سردآبي دوآب و كاسيان 82-85 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
17 در كشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش ميگوي 85-86 OMAN FISHERIES CO. اتمام مطالعات
18 مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان گرمابي نوروزآباد 81-84 اداره كل شيلات استان زنجان اتمام مطالعات
19 مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان عمارت و جزنق 80-83 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
20
مطالعات پروژه مجتمع پرورش ميگوي بطانه به وسعت 600 هكتار 80-84 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
21
مطالعات پروژه پرورش ميگوي روديك به وسعت 1000 هكتار در شرق چابهار 80-85 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
22
مطالعات پروژه پرورش ميگوي چپكرود به وسعت 400 هكتار در بابلسر 80-82 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
23 مطالعات پروژه پرورش ميگوي خوركركش به وسعت 500 هكتار در شرق چابهار 79-79 شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
24 مطالعات پتانسيل‌يابي آبزي‌پروري استان قزوين 79-80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
25 مطالعات پروژه پرورش ميگوي غرب مند شمالي به وسعت 800 هكتار 78-79 شركت مند بوشهر اتمام مطالعات
26 طراحي و مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي پلنگان 79-81 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
27 مطالعات پروژه پرورش ميگوي دمي‌گز به وسعت 1000 هكتار 78-80 شركت زرين ميگوي بوشهر اتمام مطالعات
28 مطالعات پروژه پروش ميگوي رودشور به وسعت 3500 هكتار 78-79 شركت آبزيمان اتمام مطالعات
29 مطالعات پروژه پرورش ميگوي بندر ريگ به وسعت 2500 هكتار 77-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
30
مطالعات پروژه پرورش ميگوي بويرات به وسعت 4000 هكتار 76-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
31
مطالعات پروژه پرورش ميگوي مند شمالي به وسعت 1500 هكتار 75-77 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
32 مطالعات پروژه پرورش ميگوي دلوار به وسعت 2000 هكتار 74-75 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
33 مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي تنكابن 74-75 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
34 32مطالعات مرحله شناخت پتانسيل‌يابي پرورش ميگوي استان بوشهر 72-73 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 648171

كاربران آنلاین

ما 7 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...