مطالعات طرح های فاضلاب

پروژه هاي سال92
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 بازنگري مطالعات مرحله اول و تهيه اسناد مناقصه فاضلاب مسكن مهر مهرآباد  به روش EPC 92-92 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات تكميلي طرح فاضلاب شهر بناب 91-95 آب و فاضلاب  استان آذربايجان شرقي درحال مطالعه
2 مطالعات مرحله اول جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر رضوانشهر 91-91 آب و فاضلاب استان گيلان اتمام مطالعات
3 بازنگري و تكميل مطالعات مرحله دوم شبكه جمع آوري و خطوط اتتقال فاضلاب رودهن و بومهن 91-92 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
4 مطالعات مرحله دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر پرديس 91-92 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
5

بازنگري مطالعات مرحله اول و تهيه مدل مالي جذب سرمايه گذاري تصفيه خانه فاضلاب منطقه پارس

91-92 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اتمام مطالعات
6 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري ، خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب پروژه خانمين شهرستان مرودشت 91-92 شركت آب و فاضلاب روستايي فارس اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 انجام خدمات مهندسي مرحله دوم طرح فاضلاب مسجد سليمان 90-92 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان درحال مطالعه
2 مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي خبر شهرستان بافت 90-91 آب و فاضلاب روستايي كرمان اتمام مطالعات
3 انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع‌آوري ، خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب چهار باغ و اراضي مسكن مهر شهرك ابريشم 90-92 آب و فاضلاب استان البرز اتمام مطالعات
4 بازنگري مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهرهاي چالانچولان ، كوناني ، معمولان و اشترينان 90-91 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
5 مطالعات اوليه فاز صفر و طراحي نقشه‌هاي فاز 1 و 2 تأسيسات مكانيكي شبكه جمع آوري دانشگاه 90-92 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج اتمام مطالعات
8 مطالعات مراحل پايه ، تفصيلي و اجرا جمع‌آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب اماكن منطقه يكم نداجا و اماكن سيسنگار نوشهر 90-92 فرماندهي پدافند غير عامل نداجا اتمام مطالعات
9 بازنگري و به هنگام نمودن مدول اول و مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه اروميه 90-92 دانشگاه اروميه اتمام مطالعات
10 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب مالفجان - سياهكل 90-91 دانشگاه اروميه اتمام مطالعات
11 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب كشلي - تالش 90-91 آبفار گيلان اتمام مطالعات
12 مطالعات فاضلاب روستاي سست 90-92 ابفا روستايي خراسان شمالي اتمام مطالعات
13 مطالعات ارتقا تصفيه خانه فاضلاب فعلي شهر ياسوج 90-92 آب و فاضلاب استان كهكيلويه درحال مطالعه
14 طراحي و مشاوره تصفيه خانه و پساب صنعتي  شهر صنعتي رشت 90-92 شهر صنعتي رشت درحال مطالعه
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله دوم خط انتقال و تصفيه خانه و پدافند غير عامل تصفيه خانه فاضلاب شهر فامنين 89-92 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
2
مطالعات فاضلاب روستاي شتر خوار 89-91 شركت آب و فاضلاب جنوبغرب تهران اتمام مطالعات
3
مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب مسكن مهر 89-91 شركت آب و فاضلاب جنوبغرب تهران اتمام مطالعات
4
مطالعات شبكه جمع آوري و تصفيه خانه شهرك صنعتي جلفا 88-90 منطقه آزاد - تجاري ارس اتمام مطالعات
5
مطالعات پايه و تفضيلي فاز يك و دو فاضلاب روستاي هفتادر شهرستان اردكان 88-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد اتمام مطالعات
6
مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر جاجرم 87-88 شركت آب وفاضلاب استان خراسان شمالي اتمام مطالعات
7
مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر فاروج 87-88 شركت آب وفاضلاب استان خراسان شمالي اتمام مطالعات
8
مطالعات مراحل اول،دوم شبكه جمع آوري فاضلاب پايگاه دريايي خرمشهر 87-89 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
9
مطالعات شبكه جمع آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر بناب 87-91 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
10
مطالعات مرحله دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي ولايترود 87-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
11
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتي رودان 86-88 شرکت شهرک هاي صنعتي استان هرمزگان اتمام مطالعات
12
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتي بندرعباس 2 86-88 شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان اتمام مطالعات
13
مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر رباط كريم 86-89 شركت آب و فاضلاب جنوبغرب تهران اتمام مطالعات
14
مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سعيدآباد گلپايان 86-88 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام مطالعات
15
مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبكه‌جمع‌آوري‌وتصفيه‌خانه‌فاضلاب‌روستاي‌زردبند‌وتهيه‌اسناد EPC 86-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
16
مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبكه‌جمع‌آوري‌وتصفيه‌خانه‌فاضلاب‌روستاي‌انباج‌وتهيه‌اسناد EPC 86-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
17
مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي شهرستان عحب شير 86-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
18
مطالعات تصفيه‌خانه فاضلاب پساب مجتمع‌هاي پرورش ماهي استان مازندران 86-88 سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران اتمام مطالعات
19
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي مجتمع شهيد بهشتي 86-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اتمام مطالعات
20
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب مجتمع‌كنارك 85-86 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
21
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب مجتمع‌كوهك 85-86 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
22
طراحي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي علي‌آباد -EPC 85-87 شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان اتمام مطالعات
23
مطالعات مرحله دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مجتمع ايچ‌ايجرود 85-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان اتمام مطالعات
24
مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب روستاهاي شهرستان ايلام و دره‌شهر 85-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام اتمام مطالعات
25
مطالعه و طراحي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب صنعتي سايپا 85-86 شركت صنايع خودروسازي سايپا اتمام مطالعات
26
مطالعه و طراحي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب صنعتي دخانيات 85-87 شركت دخانيات تهران اتمام مطالعات
27
مطالعات مرحله دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر فامنين 84-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
28
طراحي تصفيه خانه فاضلاب كارخانه لكوموتيو كرج -EPC 81-84 شركت قطارهاي شهري كرج اتمام مطالعات
29
مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر معمولان 84-85 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
30
مطالعات تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي سد ايلام 84-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام اتمام مطالعات
31
مطالعات مرحله اول شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر قروه‌درجزين 83-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
32
مطالعات مرحله اول شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر فامنين 83-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
33
مطالعات تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي گل‌تپه و منجيل‌آباد 82-84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
34
مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر اشترينان 82-83 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
35 مطالعات شبكه دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي حاشيه سد كرج 81-83 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
36
مطالعات شبكه جمع آوري ،دفع فاضلاب و تصفيه‌خانه روستاي مرادتپه 80-82 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
37
مطالعات شبكه جمع آوري، دفع فاضلاب و تصفيه‌خانه شهر روانسر 77-78 شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه اتمام مطالعات
38
مطالعات فاضلاب شهرك رفيع 74-75 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات
39
مطالعات فاضلاب شرق شهر سوسنگرد 73-74 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات
40
مطالعات فاضلاب غرب شهر سوسنگرد 73-74 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 647322

كاربران آنلاین

ما 7 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...