اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

مطالعات طرح های آبیاری و زهکشی

پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله اول و دوم اراضی زه دار منطقه حله شمالی 94 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال 92
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
2 مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزني ، تأمين و انتقال آب ،‌شبكه اراضي و پاياب و تهيه نقشه توپوگرافي و كاداستر ورگر آبدانان 92 كشاورزي  سازمان جهاد استان ايلام در حال انجام
پروژه هاي سال 91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
3 مطالعه و لايه بندي خاك و تجهيز و نوسازي چاهك‌هاي مشاهده‌اي آب زيرزميني شهرستان بندر گز 91 جهاد كشاورزي استان گلستان اتمام مطالعات
پروژه هاي سال 90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
4 مطالعات فاز يك و دو كانالهاي آبياري استان بوشهر 90-92 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
5 مطالعه مرحله اول توجيهي شبكه زهكشي شهرستان بندرگز 90-92 سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان اتمام مطالعات
6 انجام خدمات مهندسي نقشه‌برداري - آزمايشات آب و خاك و مطالعات مرحله 2 آبياري اراضي حوزه عمراني اول استان اردبيل 90-92 جهاد كشاورزي استان اردبيل اتمام مطالعات
7 مطالعات مرحله اول و دوم تجهيز و نوسازي اراضي سنتي چم‌‌تنگ 90 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
8 مطالعات مرحله اول شبكه‌هاي فرعي در تعاوني توليد ميشو - شهرستان مرند 90-91 جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
9 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمين آب باغستان-طاهرآباد 89-92 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اتمام مطالعات
10 مطالعات تسطيح و نوسازي اراضي كشاورزي استان بوشهردر سطح 1000 هكتار 89-90 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
11 مطالعات كانال هاي آبياري و استخر اراضي استان بوشهر 89-90 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
12 مطالعات مرحله اول تجهيز و نوسازي استان بوشهر 89-90 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
13 مطالعات انتقال آب اراضي اوشيان رودسر 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
14 مطالعات انتقال آب از تپه طاقستان به شرق ابركوه 88-89 سازمان جهاد كشاورزي استان يزد اتمام مطالعات
15 مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري وزهكشي هفت دغنان انزلي 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
16 مطالعات مرحله دوم پروژه تأمين وانتقال آب اراضي روستاهاي رودسر 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
17 مطالعات فازيك شبكه آبياري وزهكشي لنگرود 87-88 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
18 مطالعات ايستگاه توليدگياهان شورپسنددرشهرستان دشتي 87-89 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
19 مطالعات طرح هاي كوچك تأمين آب درسطح استان 87-89 سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه اتمام مطالعات
20 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمين آب باغستان-طاهرآباد 87-89 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اتمام مطالعات
21 مطالعات مرحله دوم ساماندهي چشمه‌ها و قنوات (20 رشته) 86-88 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
22 مطالعات تكميلي مرحله اول ساماندهي چشمه‌ها و قنوات (80 رشته) 85-86 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
23 مطالعات تجهيزونوسازي وشبكه‌آبياري و زهكشي ورامه و زرنديه 85-86 سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي اتمام مطالعات
24 مطالعات ساماندهي قنات علي‌آباد قرچك 85-86 امور حوادث غير مترقبه استانداري تهران اتمام مطالعات
25 مطالعه و طراحي ايستگاه پمپاژ طارم 85-86 سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان اتمام مطالعات
26 مطالعات آبرساني مناطق عشايري اردبيل 85-86 امور عشاير استان اردبيل اتمام مطالعات
27 مطالعات مرحله دوم تجهيز و نوسازي در سطح 2000 هكتار 85-87 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
28 مطالعات مرحله اول تغذيه مصنوعي برنطين 85-86 امور آب استان هرمزگان اتمام مطالعات
29 مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي بستان آباد 85-89 امور آب استان آذربايجان غربي و اردبيل اتمام مطالعات
30 مطالعات كانال انتقال تغذيه مصنوعي تاكستان 84-88 امور آب استان استان قزوين – بانك جهاني اتمام مطالعات
31 پتانسيل يابي و مكانيابي طرح هاي كوچك تامين آب 84-86 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
32 تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي حوزه قمرود 84-85 سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي اتمام مطالعات
33 بازنگري مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي چم تنگ 84-86 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
34 مطالعات ساماندهي چشمه ها و قنوات استان بوشهر 84-85 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام مطالعات
35 مطالعات خاكشناسي تعاوني امام خميني 83-84 دفتر تجهيز و نوسازي اداره آبياري كرج اتمام مطالعات
36 مطالعات تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري استان گيلان 83-85 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
37 شبكه آبياري و زهكشي صالح آباد 82-85 سازمان جهاد كشاورزي استان همدان اتمام مطالعات
38 مطالعات ايستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبكه آبياري خاتون آباد 82-83 سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان اتمام مطالعات
39 مطالعات ايستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبكه آبياري ميشاخور 82-83 سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان اتمام مطالعات
40 مطالعات بند انحرافي و تغذيه مصنوعي گوزل دره 81-83 اداره كل امور آب استان همدان اتمام مطالعات
41 مطالعات بند انحرافي و تغذيه مصنوعي منصور آباد 81-82 اداره كل امور آب استان همدان اتمام مطالعات
42 مطالعات برقدار كردن چاههاي كشاورزي 81-82 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام مطالعات
43 مطالعه مرحله اول و دوم پروژه تغذيه مصنوعي عين آباد 80-82 اداره كل امور آب استان همدان اتمام مطالعات
44 مطالعه مرحله اول و دوم و طراحي پروژه تغذيه مصنوعي حسام آباد 79-80 اداره كل امور آب استان همدان اتمام مطالعات
45 مطالعات مرحله اول و طراحي پروژه تغذيه مصنوعي ساريجلو 75-76 اداره كل امور آب استان همدان اتمام مطالعات
46 مطالعه و طراحي مرحله اول و دوم و كانال انتقال آب تاكستان 73-75 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819930

كاربران آنلاین

ما 28 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...