اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

طرح های سازه

رديف

نام پروژه

متراژ

(مترمربع)

سال شروع

كارفرما

وضعيت كنوني

1

مطالعات مرحله اول و دوم طراحي مجتمع ليان

-

92

معاونت مهندسي سپاه امام صادق(ع)

اتمام مطالعات

2

مطالعات مرحله اول و دوم ايستگاه آتش‌نشاني و ستاد بحران

-

90

سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني استان بوشهر

اتمام مطالعات

3

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی اردوگاه باشي

-

90

معاونت مهندسي سپاه امام صادق

اتمام مطالعات

4

طراحي ساختمان اداري عقيدتي و صالحين

2150

89

معاونت مهندسي سپاه امام صادق

اتمام كار

5

طراحي ساختمان اداري سپاه امام صادق (ع)

1200

89

معاونت مهندسي سپاه امام صادق

اتمام كار

6

طراحي سايت و ساختمان هاي اردوگاه حضرت زهرا(س)-(راهيان نور- استان بوشهر)

10000

89

معاونت مهندسي سپاه امام صادق

اتمام كار

7

نظارت بر اجراي ساختمان هاي اداري- مسكوني-تجاري-بيمارستان ها و مراكز تفريحي

40000

88

شهرداري منطقه 4

اتمام كار

8

طراحي ديوارحائل وسوله ايستگاه پمپاژ طارم

150

85

سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

اتمام كار

9

طراحي ديوارحائل وسوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني آزاد شهر و راميان

700

85

شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان

اتمام كار

10

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژمجتمع آبرساني خاش

400

85

شركت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان

اتمام كار

11

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژمجتمع آبرساني چيتاب

350

85

شركت آب وفاضلاب روستايي كهگيلويه وبويراحمد

اتمام كار

12

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت بر اجراي مجتمع رودان

300

85

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

اتمام كار

13

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژمجتمع آبرساني دوگنبدان

700

85

شركت آب و فاضلاب استان كهگيلويه و بويراحمد

اتمام كار

14

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت بر اجراي مجتمع روديك

7000

85

اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان

اتمام كار

15

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت بر اجراي مجتمع چم چيت

1500

85

اداره كل شيلات استان لرستان

اتمام كار

16

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-بهره برداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهي دوآب - كاسيان

300

85

اداره كل شيلات كردستان

اتمام كار

17

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژشبكه‌هاي آبياري چم تنگ

500

85

سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

اتمام كار

18

طراحي ديوارحائل وسوله ايستگاه پمپاژ شبكه‌هاي آبياري تحت فشار استان

1200

85

سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي

اتمام كار

19

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژنظارت بر اجراي مجتمع دوبان

150

84

شركت آب وفاضلاب روستايي فارس

اتمام كار

20

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ شبكه‌هاي آبياري تحت فشار استان

600

84

سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

اتمام كار

21

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني مرودشت

700

84

شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

اتمام كار

22

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني شهر قدس

1000

84

شركت آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي غرب تهران

اتمام كار

23

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت بر تصفيه خانه سودان

1400

84

كيان آب (EPC)

اتمام كار

24

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ تصفيه‌خانه آب سودان

1400

84

كيان آب (EPC)

اتمام كار

25

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع فاضلاب حاشيه سد ايلام

400

84

شركت آب و فاضلاب روستايي ايلام

اتمام كار

26

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت بر اجراي پروژه‌هاي شهر اشتهارد

7000

84

شركت شهرك هاي صنعتي

اتمام كار

27

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني سورك

2100

83

شركت آب وفاضلاب روستايي استان هرمزگان

اتمام كار

28

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت براجراي مجتمع‌هاي سطح استان

11000

83

شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

اتمام كار

29

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني جم

9000

83

شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

اتمام كار

30

طراحي ديوارحائل ،سوله ايستگاه پمپاژ وطراحي معماري وسازه اي ساختمان بهره برداري واداري تصفيه‌خانه شهر گرمسار

400

83

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

اتمام كار

31

طراحي ديوارحائل وساختمان اداري –مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژمجتمع پرورش ميگوي دلوار

12000

83

اداره كل شيلات بوشهر

اتمام كار

32

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبياري خاتون آباد

700

83

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام كار

33

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت براجراي تصفيه‌خانه شمس آباد

600

82

شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

اتمام كار

34

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ تصفيه‌خانه شهرك صنعتي شمس آباد

600

82

شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

اتمام كار

35

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت براجراي مجتمع نوروزآباد

1700

82

اداره كل شيلات استان زنجان

اتمام كار

36

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبياري ميشاخور

700

82

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

اتمام كار

37

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت براجراي مجتمع آبرساني سطح استان

2400

81

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

اتمام كار

38

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهي نوروزآباد

1400

81

اداره كل شيلات استان زنجان

اتمام كار

39

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري مجتمع پرورش ميگوي چپكرود

2800

81

شركت سهامي شيلات ايران

اتمام كار

40

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري –مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ميگوي دميگز

10000

81

اداره كل شيلات بوشهر

اتمام كار

41

طراحي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ميگوي بويرات

8000

81

اداره كل شيلات بوشهر

اتمام كار

42

طراحي ديوارحائل ،ساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع آبرساني روستائي ايذه

1700

81

آب و فاضلاب روستائي استان خوزستان

اتمام كار

43

طراحي ديوارحائل ،ساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژمجتمع آبرساني روستائي عبدالخان - الباجي

2000

81

آب و فاضلاب روستائي استان خوزستان

اتمام كار

44

طراحي ديوارحائل ،سوله ايستگاه پمپاژ وطراحي معماري وسازه اي ساختمان بهره برداري مجتمع آبرساني مرادتپه

650

81

شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران

اتمام كار

45

طراحي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري مجتمع آبرساني 112 روستائي بندرلنگه

4800

81

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

اتمام كار

46

طراحي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري مجتمع فاضلاب روستائي حاشيه سد كرج

2000

81

شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران

اتمام كار

47

طراحي ديوارحائل وساختمان اداري -مسكوني وبهره برداري مجتمع 40 روستائي

3500

81

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

اتمام كار

48

طراحي ديوارحائل ،سوله ايستگاه پمپاژ وطراحي معماري وسازه اي ساختمان بهره برداري واداري تصفيه‌خانه شهر روانسر

700

81

شركت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه

اتمام كار

49

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ نظارت براجراي مجتمع پلنگان

3000

80

اداره كل شيلات استان كردستان

اتمام كار

50

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ميگوي عمارت و جزنق

900

80

شركت سهامي شيلات ايران

اتمام كار

51

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري مجتمع پرورش ميگوي بندرمقام

2000

80

شركت پريسان چابهار

اتمام كار

52

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري-مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهي پلنگان

3000

80

اداره كل شيلات استان كردستان

اتمام كار

53

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهي گاماسياب

2800

80

اداره كل شيلات استان همدان

اتمام كار

54

طراحي معماري وسازه اي ساختمان بهره برداري وسوله ايستگاه پمپاژمجتمع آبرساني روستائي استان كرمانشاه

300

80

شركت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه

اتمام كار

55

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري -مسكوني وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ميگوي غرب مند شمالي

6500

79

شركت مند بوشهر

اتمام كار

56

طراحي معماري وسازه اي ديوارحائل وساختمان اداري وبهره برداري وطراحي سوله ايستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهي قم چقاي

1400

77

اداره كل شيلات كردستان

اتمام كار

57

طراحي ديوارحائل ،سوله ايستگاه پمپاژ وطراحي معماري وسازه اي ساختمان بهره برداري واداري مجتمع آبرساني شهر شوش

2800

73

شركت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام كار

58

طراحي معماري وسازه ساختمان اداري وبهره برداري مجتمع فاضلاب شرق شهر سوسنگرد

300

73

شركت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام كار

59

طراحي معماري وسازه ساختمان اداري وبهره برداري مجتمع فاضلاب غرب شهر سوسنگرد

6500

73

شركت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام كار

60

طراحي سوله ايستگاه پمپاژ وساختمان بهره برداري مجتمع آبرساني شهر مسجد سليمان

1400

72

شركت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام كار

61

ساختمان نياوران

1400

87

شخصي

اتمام كار

62

ساختمان مسكوني- اداري 12 طبقه تقاطع جهان كودك - افريقا

450

85

شخصي

اتمام كار

63

ساختمان مسكوني 20 طبقه خيابان مريم خيابان آفريقا

450

86

شخصي

اتمام كار

64

ساختمان 17 طبقه مسكوني خ هشتم آزيتا

700

85

شخصي

اتمام كار

65

ساختمان تجاري و مسكوني صبوري

1200

84

كارخانه مبل صبوري

اتمام كار

66

ساختمان تجاري و پاركينگ طبقاتي المهدي - جمالزاده

6000

84

شخصي

اتمام كار

67

ساختمان مسكوني پزشكان يوسف آباد

2500

82

پزشكان

اتمام كار

68

ساختمان فرهنگي -ورزشي بلينگ آبادان

5000

82

كميته امداد امام

اتمام كار

69

ساختمان اداري و ورزشي استقلال-مطهري

3000

80

باشگاه استقلال

اتمام كار

70

آمفي تئاتر سازمان جهاد اراك

2000

80

سازمان جهاد كشاورزي اراك

اتمام كار

71

ساختمان اداري جهاد اراك

13000

80

سازمان جهاد كشاورزي اراك

اتمام كار

72

ساختمان اداري و ورزشي اردبيل

4000

79

سازمان توسعه مساجد

اتمام كار

 

 

آمار

بازدید كننده: 819937

كاربران آنلاین

ما 35 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...