اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

پیوندها

رديف

عنوان سايت

آدرس سايت

حوضه ستادي وزارت نيرو

1

سايت پورتال وزارت نيرو

http://www.moe.gov.ir

2

سايت خبري وزارت نيرو

http://news.moe.gov.ir

3

دبيرخانه شوراي استاندارد وزارت نيرو

http://www.electricalbank.com

شركت هاي مادر تخصصي

1

شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

http://www.wrm.ir

2

شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور

http://www.nww.co.ir

شركت هاي آب و فاضلاب شهري

1

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

http://www.abfa-azarbaijan.com

2

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي

http://www.wa-abfa.com

3

شركت آب و فاضلاب استان اردبيل

http://www.abfa-ardabil.co.ir

4

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

http://www.abfa-esfahan.com

5

شركت آب و فاضلاب استان ايلام

http://www.abfa-ilam.com

6

شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

http://www.abfa-bushehr.ir

7

شركت آب و فاضلاب استان تهران

http://www.tpww.co.ir

8

شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران (ورامين)

http://seast.tpww.co.ir

9

شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران (اسلامشهر)

http://swest.tpww.co.ir

10

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

http://east.tpww.co.ir

11

شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران

http://west.tpww.co.ir

12

شركت آب و فاضلاب تهران

http://www.tpww.co.ir

13

شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

http://t1ww.tpww.co.ir

14

شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

http://t2ww.tpww.co.ir

15

شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

http://t3ww.tpww.co.ir

16

شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

http://t4ww.tpww.co.ir

17

شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران http://t5ww.tpww.co.ir

18

شركت فاضلاب تهران

http://ts.tpww.co.ir

19

شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري

http://www.abfa-chb.ir

20

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

http://www.abfakhorasan.ir

45

شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي

http://www.abfa-khj.ir

21

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

http://www.abfankh.ir

22

شركت آب و فاضلاب استان خوزستان

http://abfakhz.ir

23

شركت آب و فاضلاب استان زنجان

http://www.znabfa.ir

24

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

http://www.sww.ir

25

شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfasb.ir

26

شركت آب و فاضلاب استان فارس

http://www.abfa-fars.ir

27

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

http://www.abfaqazvin.ir

28

شركت آب و فاضلاب استان قم

http://www.abfa-qom.com

29

شركت آب و فاضلاب استان كردستان

http://www.abfa-kurdistan.ir

30

شركت آب و فاضلاب استان كرمان

http://www.abfakerman.ir

31

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

http://www.abfaksh.ir

32

شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfa-kb.ir

33

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

http://www.abfagolestan.ir

34

شركت آب و فاضلاب استان گيلان

http://www.abfa-guilan.ir

35

شركت آب و فاضلاب استان لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir

36

شركت آب و فاضلاب استان مازندران

http://www.abfa-mazandaran.ir

37

شركت آب و فاضلاب استان مركزي

www.abfamarkazi.ir

38

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

http://www.abfahormozgan.com

39

شركت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.hww.ir

40

شركت آب و فاضلاب استان يزد

http://www.abfayazd.com

41

شركت آب و فاضلاب اهواز

http://www.aww.co.ir

42

شركت آب و فاضلاب شيراز

http://www.abfa-shiraz.com

43

شركت آب و فاضلاب كاشان

http://www.abfakashan.com

شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

1

شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي

http://www.eabfar.ir

2

شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان غربي

http://www.abfar-wazar.ir

3

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل

http://www.abfar-ardabil.ir

4

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

http://www.abfar-isfahan.ir

5

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

http://www.abfar-ilam.ir

6

شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

http://www.abfar-bushehr.ir

7

شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران

http://www.abfartehran.ir

8

شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري

http://www.abfar-chb.ir

9

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان

http://www.abfar-kh.ir

10

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي

http://www.abfar-kj.ir

11

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي

http://www.abfar-nkh.ir

12

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان

http://www.abfar-khoozestan.ir

13

شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان

http://www.abfarzanjan.ir

14

شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان

http://www.abfarsemnan.co.ir

15

شركت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfarsistan.ir

16

شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس

http://www.abfar-qazvin.ir

17

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

http://www.abfar-qazvin.com

18

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قم

http://abfar-qom.ir

19

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان

http://www.abfar-kurdistan.ir

20

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان

http://abfar.kr.ir

21

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

http://www.abfar-ks.ir

22

شركت آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfa-kb.ir

23

شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان

http://www.golestanabfar.ir

24

شركت آب و فاضلاب روستايي استان گيلان

http://www.guilan-abfar.ir

25

شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان

http://www.lorestanabfar.ir

26

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران

http://www.abfar-mazandaran.ir

27

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي

http://www.abfarmarkazi.ir

28

شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

http://www.abfarhor.ir

29

شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان

http://www.abfarhamedan.ir

30

شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد

http://www.abfaryazd.com

شركت هاي آب منطقه اي

1

سازمان آب و برق خوزستان

http://www.kwpa.ir

2

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

http://www.azarwater.ir

3

شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

http://www.agrw.ir

4

شركت آب منطقه‌اي اردبيل

http://www.arrw.ir/

5

شركت آب منطقه اي اصفهان

http://www.esrw.ir

6

شركت آب منطقه‌اي ايلام

http://www.ilrw.ir/

7

شركت آب منطقه‌اي بوشهر

http://www.bsrw.ir/

8

شركت آب منطقه‌اي تهران

http://www.thrw.ir/

9

شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري

http://www.cbrw.ir/

10

شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي

http://www.skhrw.ir

11

شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

http://www.nkhrw.ir

12

شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي

http://www.khrw.ir

13

شركت آب منطقه‌اي زنجان

http://www.znrw.ir

14

شركت آب منطقه‌اي سمنان

http://www.smrw.ir

15

شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir

16

شركت آب منطقه اي فارس

http://www.frrw.ir

17

شركت آب منطقه‌اي قزوين

http://www.qzrw.ir

18

شركت آب منطقه‌اي قم

hhttp://qmrw.ir

19

شركت آب منطقه‌اي كردستان

http://www.kdrw.ir

20

شركت آب منطقه اي كرمان

http://www.krrw.kr.ir

21 شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه http://www.kshrw.ir

22

شركت آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد

http://www.kbrw.ir

23

شركت آب منطقه‌اي گلستان

http://www.gsrw.ir

24

شركت آب منطقه اي گيلان

http://www.glrw.ir

25

شركت آب منطقه‌اي لرستان

http://www.lsrw.ir

26

شركت آب منطقه اي مازندران

http://www.mzrw.ir

27

شركت آب منطقه‌اي مركزي

http://www.markaziwa.ir

28

شركت آب منطقه اي هرمزگان

http://www.hrrw.ir

29

شركت آب منطقه‌اي همدان

http://www.hmrw.ir

30

شركت آب منطقه اي يزد

http://www.yzrw.ir

شركت هاي بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي

1

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان گيلان

http://www.abyariguilan.ir

2

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي دز-شمال خوزستان

http://www.dezco.ir

3

شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گتوند

http://www.gotvandnet.com

سايت هاي خبري و نشريات صنعت آب و برق

1 نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب http://www.watex.ir/Home.aspx

2

ماهنامه بولتن بين المللي

http://www.power-technology.com

3

تارنماي خبري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

http://www.nww.ir

4

داده صنعت - معرفي كالا و خدمات فني و مهندسي

http://www.datasanat.ir

5 كتابخانه صنعت برق http://library.tavanir.org.ir

6

سايت سدهاي ايران

http://www.soil-water.com

7

شبكه خبري آب كشور

http://www.wnn.ir

8

ماهنامه تخصصي صنعت آب

http://www.mehr-e-ab.com

9

مجله الكترونيكي آب و آبخيزداري - ايران هيدرولوژي

http://www.iranhydrology.com

10 نشريه انرژي ايران http://www.necjournals.ir

آمار

بازدید كننده: 819928

كاربران آنلاین

ما 26 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...